(COUNSELING) คืออะไร?

(COUNSELING) คืออะไร? การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือ (Helping Process) ให้บุคคลได้สำรวจตนเอง (Self-exploration) จนเกิดความเข้าใจตนเอง (Better understanding) และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม (Appropriate Action) เพื่อการแก้ปัญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth)

การให้คำปรึกษาถือว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือบุคคลให้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการหนึ่งก็ การให้คำปรึกษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางตะวันตก ถือว่าเป็นวิชาชีพแห่งการช่วยเหลือ (Professional Helping ) ต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่าผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพในด้านการช่วยเหลือ (Professional Skills) มาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self – Developing Skills) เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุและมีแนวทางแก้ไขเสมอ

2. ผู้มาขอรับบริการหรือขอความช่วยเหลือ (Client) ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหา มีความคับข้องใจและความไม่สบายใจต่างๆ ที่ยังไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกดังกล่าวได้ จึงมีความต้องการที่จะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

3. หลักการที่สำคัญของการช่วยเหลือคือผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานและเป็นหัวใจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ

4. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นสิ่งจะสร้างความมั่นใจว่าการช่วยเหลือนั้น ๆ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ขอรับคำปรึกษา