เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์B

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติห่วงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B ระบาด จัดเตรียมวัดซีน 4 ล้านโด๊ส ฉีดให้ 7กลุ่มเสี่ยง

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 มุ่งลดการป่วย การเสียชีวิต และผลกระทบจากการระบาด ด้วย 3 มาตรการสำคัญ คือการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันตนเอง การให้วัคซีน แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และการเฝ้าระวังสอบสวนโรค โดย เร่งรัดการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง พร้อมวางระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค การชันสูตรทางห้อง ปฏิบัติการ สื่อสารความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค ประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือป้องกันโรค ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตและจัดหายาต้านไวรัสให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย

นพ.ธวัช กล่าวต่อว่า ปีนี้เตรียมวัคซีน 4 ล้านโด๊ส สำหรับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม. และวัคซีน สำหรับบุคลากร 4 แสนโด๊ส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก เนื่องจากการพยากรณ์โรคผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 คาด มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อน โดยข้อมูลของกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2562 พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มากขึ้น